เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

2535 ก่อตั้งจากคลินิกเล็กๆในนาม ‘ลาดพร้าวทันตคลินิก’

2543 พัฒนาเป็นศูนย์ทันตกรรมในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว’ และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

2549 สู่มาตรฐานสากลในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี’ (LDC Dental Center)

2551 ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เป็นศูนย์ทันตกรรมรายแรกในประเทศไทย

2557 แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

LDC Dental จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบแทนผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราเสมอมา

เกี่ยวกับเรา LDC
สารจากประธาน

รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภารกิจของบริษัทคือให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรมโดยมุ่งเน้นคุณภาพ การให้บริการภายใต้ทันตแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ในระหว่างปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในระยะปรับตัว แต่บริษัทก็ได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจ โดยการขยายสาขาของศูนย์ทันตกรรมออกไปสู่ต่างจังหวัด โดยเน้นการลงทุนในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีศักยภาพของผู้รับบริการที่สูงรวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพสูงสุด เป็นการสร้างโอกาสและบรรลุเป้าหมายที่บริษัท ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การประกอบการเป็นไปด้วยดี มีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัท และขอให้ ท่านมั่นใจว่า การดำเนินการของบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานร่วม 20 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

VISION
วิสัยทัศน์

Expert in dental services.
เราจะเป็นมืออาชีพด้านบริการทันตกรรมและมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

MISSION
พันธกิจ

Good Teeth, Good Life, Good Society, and follow King IX’s path
มุ่งมั่นทำให้มนุษย์มีสุขภาพฟันดี เพื่อชีวิตที่ดี สังคมดี และ ตามรอยรัชกาลที่ 9

POPULARITY
ค่านิยมร่วม

Preventive Mine
จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน

Emergency Management
การจัดการภาวะฉุกเฉิน

Time Oriented
รักษาเวลาของลูกค้า

Emotional Quotient & Ethics
บริหารอารมณ์และจริยธรรม

Reputations
การสร้างความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ฒประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์กรรมการ
3. นางนพเกล้า สุพรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวพลับพลา ดาทองกรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์กรรมการ
6. นายจำนงค์ วัฒนเกสประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ แก้วมณีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสุภาพร รัชตสุวรรณกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
2. กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายจำนงค์ วัฒนเกสประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุพจน์ แก้วมณีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนากรรมการบริหาร
3. นางสาวพลับพลา ดาทองกรรมการบริหาร
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนากรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพลับพลา ดาทองกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

31
สาขาทั่วประเทศ
400
ทันตแพทย์ประจำ
300000
ลูกค้าของเรา
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร