เกี่ยวกับเรา

จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อตอบแทนผู้รับบริการ
ที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราเสมอมา

จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบแทนผู้รับบริการ ที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราเสมอมา

VISION

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการ
เพื่อสุขภาพช่องปาก

MISSION

พันธกิจ

  1. ให้บริการทันตกรรมชั้นนำจากคลินิกหลากหลายขนาด
  2. มุ่งเน้นสรรหาทันตเเพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  3. คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เเละเครื่องมือที่มีคุณภาพ เเละทันสมัย
  4. ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตเเพทย์ เเละบุคลากรให้มีทักษะระดับมืออาชีพ
  5. ยึดมั่นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบมาตรฐานสากล
    เเละต่อต้านการทุจริตทุกรูปเเบบ
  6. สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ เเละภูมิภาคอาเซียน

(ทำอย่างใส่ใจทุ่มเท)

ใส่ใจ ทุ่มเท กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อกัน

(ทำอย่างมืออาชีพ)

Peter จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน

P reventive Mind จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน
E mergency Management การจัดการภาวะฉุกเฉิน
T ime Oriented รักษาเวลาของลูกค้า
E motional Quotient บริหารอารมณ์เเละจริยธรรม
R eputation การสร้างความน่าเชื่อถือ

(ทำอย่างไม่หยุดพัฒนา)

ไม่หยุดพัฒนา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของ ระบบการบริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

0
หมอฟันเฉพาะทาง
0
ลูกค้าของเรา
0
สาขาทั่วประเทศ

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรบริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน)