ดร.ทพ. วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ปี  2554 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี  2557 : ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2561 : Doctor of philosophy in Endodontology, division of dentistry, the university of Manchester

ออกกำลังกาย

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole