ทพญ. ดนุธิดา สาเขตร์

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2558 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี  2565 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole