ทพญ. ปริชมน สุขะนินทร์

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2550 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี  2554 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูหนัง

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole