ทพญ. พัทธมน พูนพิเชฐธรรม

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2548 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2551 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) ทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่องเที่ยว , อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole