ทพญ. ศิรยา ศิลปรัศมี

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ปี  2549 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี  2554 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2560 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี  2555 : Certificate Course in Oral Implantology, University of Frankfurt, Germany and Continuing Education Center, Vejthani Hospital, Thailand

ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole