ทพญ. สุทธิดา อำไพพิพัฒน์กุล

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน
ปี  2555 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี  2558 : Certificate of Completion, Mini Dental Implants support “Overdenture”
ปี  2559 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์กสรแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี  2559 : Implant Dentistry , Chulaiongkorn University
ปี 2561 : Certificate of Completion, Osstem AIC Advance Implant Training Course
ปี 2562 : Certificate of Attendance Presented by Align Technology invisalign go
ปี 2562 : Certificate of Participation, Peerapat Dental Education & Dental Vision Thailand

อ่านหนังสือ , ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole