ทพญ.อภิมาศ บำรุงพืช

ทันตแพทย์โรคเหงือกปริทันต์

ปี 2557 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2565 : วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา , ทันตแพทยสภา

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole