ทพญ. เกณิสรา กลิ่นกุสุม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ปี 2563 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูหนัง , ฟังเพลง , ไปเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole