ทพญ. เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์

ทันตแพทย์เพื่อความงาม
ปี  2546 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2553 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ทันตกรรมหัตถการ), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2553 : The Degree of Master of Science  (Operative Dentistry),Mahidol University

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole