ทพ. กิติพงษ์ เลิศวิไลกุลทรัพย์

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี 2557 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล,อบอรมเชิงปฏิบัติการระยะยาวในงานรากเทียม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole