ทพ.ปัทธพงษ์ โดมประกร

ทันตแพทย์โรคเหงือกปริทันต์

ปี 2558 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2564 : ประกาศนียบัตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปริทันตวิทยา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole