ทพ. ภูริชัย เบญจชินชัยกุล

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ปี 2561 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2564 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่องเที่ยว/ ออกกำลังกาย

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole