ทพ. วิน หิริโอตัปปะ

ทันตแพทย์เพื่อความงาม
ปี  2551 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี  2554 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก,สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี  2559 : The Degree of Master of Science (Operative Dentistry), University College London

อ่านหนังสือ , ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole