ทพ. วิภาส ตั้งจรรยาธรรม

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี  2558 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี  2567 : วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล, ทันตแพทยสภา

เล่นกีฬา

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole