ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2558 : ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านหนังสือ , เล่นเทนนิส

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole