ทพ. ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ปี 2553 : ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2558 : ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2559 : วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทย์สภา

อ่านหนังสือ , ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole