บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

(Pedodontics)

เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปาก และฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 12 ปี

ทันตแพทย์ของเรา

ทพญ.หทัยกาญจน์ อภิญญาอุปถัมภ์

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ทพ.ณฐพล บำรุงกิตติกุล

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทพญ.ดารณี วณิชตันติพงษ์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ. กมลพรรณ เจริญเดช

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพญ.ทิตติมา เลิศอเนกสิน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ.อภิมาศ บำรุงพืช

ทันตแพทย์โรคเหงือกปริทันต์

ทันตแพทย์ สำหรับเด็ก

ทพญ. กมลพรรณ เจริญเดช (หมอยุ้ย)
ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ศัลยกรรม
ทพญ.อัญชนา อารีธรรมศิริกุล (หมอโบว์)
ทันตแพทย์สำหรับเด็ก