นโยบายรับประกัน

ขูดหินปูน

7 วัน

อุดฟัน

6 เดือน - 1 ปี

Veneer

3 ปี

รากเทียม

3-10 ปี

ครอบฟัน / สะพานฟัน

3 ปี

ฟันปลอมถอดได้

1-2 ปี

จัดฟัน

ตามระยะเวลาการรักษา

เงื่อนไขการรับประกัน

Smile Warranty ขูดหินปูน

กรณีหลังขูดหินปูนแล้วรู้สึกไม่สะอาด ผู้รับบริการสามารถขอรับการขูดหินปูนซ้ำได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันขูดหินปูนเป็นไปตามที่ LDC กำหนด  

ผู้รับบริการขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษาได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

อุดฟันแท้ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Resin) / อุดฟันแท้ด้วยโลหะ (Amalgam) / บูรณะฟันแบบ Inlay / Onlay

รับประกัน อุดฟัน กรณี หลุด บิ่น แตก ร้าว ซ่อมแซม หรืออุดด้วยวัสดุชนิดเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการรับประกัน

 • อุดฟันหน้า/อุดคอฟัน 6 เดือน นับจากวันที่อุด
 • อุดฟันหลัง 1 ปี นับจากวันที่อุด
 • บูรณะฟันแบบ Inlay / Onlay  1 ปี นับจากวันที่ใส่งานแบบยึดถาวร

เงื่อนไข Smile Warranty อุดฟัน และ บูรณะฟันแบบ Inlay / Onlay

ผู้รับบริการรับทราบและเข้าใจดีว่า ผลลัพธ์ของการรักษาอุดฟันหรือบูรณะฟันแบบ Onlay / Inlay อาจจะเเตกต่างกันไปเนื่องจากการตอบสนองของฟันแต่ละซี่แตกต่างกัน ทั้งนี้การรักษาจะสำเร็จเป็นไปตามแผนของทันตแพทย์ และการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะมีผล   ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด 

LDC ขอสงวนสิทธิ์รับประกันอุดฟัน หรือ การบูรณะฟันแบบ Onlay / Inlay โดยสรุป ดังนี้

 1. LDC รับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา
 2. ผู้รับบริการปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หรือตามเงื่อนไขที่ LDC กำหนด

ผู้รับบริการขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

รับประกัน วีเนียร์ กรณี หลุด บิ่น แตก ร้าว ระยะเวลา 3 ปี

เงื่อนไข Smile Warranty งานวีเนียร์

ทั้งนี้ผลลัพท์การรักษาใส่วีเนียร์จะสำเร็จเป็นไปตามแผนของทันตแพทย์  และการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะมีผล ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด  

LDC ขอสงวนสิทธิ์รับประกันงานวีเนียร์โดยสรุป ดังนี้

 1. LDC รับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา
 2. ผู้รับบริการปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หรือตามเงื่อนไขที่ LDC กำหนด

ผู้รับบริการขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

รับประกัน ส่วนของรากฟันเทียม กรณี หลุด โยก หรือหัก ระยะเวลา 10 ปี

รับประกัน ส่วนครอบฟัน หรือสะพานฟัน บนรากฟันเทียม กรณี หลุด แตก บิ่น ร้าว ระยะเวลา 3 ปี

เงื่อนไข Smile Warranty รากฟันเทียม

ผู้รับบริการรับทราบและเข้าใจดีว่า ผลลัพธ์ของการรักษาใส่รากฟันเทียมอาจจะเเตกต่างกันไปในเเต่ละบุคคล เนื่องจากการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคลต่างกัน ทั้งนี้การรักษาจะสำเร็จเป็นไปตามแผนของทันตแพทย์ และการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะมีผล ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

LDC ขอสงวนสิทธิ์รับประกันงานรากฟันเทียมโดยสรุป ดังนี้

 1. LDC รับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา
 2. ผู้รับบริการปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หรือตามเงื่อนไขที่ LDC กำหนด

ผู้รับบริการขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

รับประกันภายใน 3 ปี นับจากวันใส่งานแบบยึดถาวร : เปลี่ยนครอบฟัน สะพานฟัน หรือซ่อมแซมผิวเคลือบฟันเซรามิกใหม่ด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไข Smile Warranty ฟันปลอมชนิดติดแน่น ครอบฟัน / สะพานฟัน

ผู้รับบริการรับทราบและเข้าใจดีว่า ผลลัพธ์ของการรักษาใส่ครอบฟันหรือสะพานฟัน อาจจะเเตกต่างกันไปในเเต่ละบุคคล เนื่องจากการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคลต่างกัน  ทั้งนี้การรักษาจะสำเร็จเป็นไปตามแผนของทันตแพทย์ และการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะมีผล ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด 

LDC ขอสงวนสิทธิ์รับประกันงานใส่ครอบฟัน/สะพานฟันโดยสรุป ดังนี้

 1. LDC รับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา
 2. ผู้รับบริการปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หรือตามเงื่อนไขที่ LDC กำหนด

ผู้รับบริการขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

รับประกัน ซ่อมแซมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ครอบคลุมกรณีซี่ฟันหัก หลุด หรือฟันปลอมตกหล่น

ระยะเวลาการรับประกัน

 • ฐานอะคริลิก ภายใน 1 ปี
 • ฐานโลหะ หรืออะคริลิกพิเศษ ภายใน 2 ปี

เงื่อนไข Smile Warranty ฟันปลอมชนิดถอดได้

ผู้รับบริการรับทราบและเข้าใจดีว่า ผลลัพธ์ของการรักษาใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้จะสำเร็จเป็นไปตามแผนของทันตแพทย์ และการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะมีผล ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

LDC ขอสงวนสิทธิ์รับประกันการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้โดยสรุป ดังนี้

 1. LDC รับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา
 2. ผู้รับบริการปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หรือตามเงื่อนไขที่ LDC กำหนด

ผู้รับบริการสามารถขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

Smile 1 รักษาเสร็จตามเวลา

Smile 2 แก้ปัญหาตรงจุด เข้าใจตรงกัน

Smile 3 ค่ารักษาไม่บานปลาย จ่ายตามที่ตกลง

Smile 4 ดูแลไม่ทิ้งกัน

เงื่อนไข Smile Warranty จัดฟัน

ผู้รับบริการรับทราบและเข้าใจดีว่า ผลลัพธ์ของการจัดฟันอาจจะเเตกต่างกันไปในเเต่ละบุคคล เนื่องจากการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคลต่างกัน ทั้งนี้การรักษาจัดฟันจะสำเร็จเป็นไปตามแผนของทันตแพทย์ และการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะมีผล ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด  

LDC ขอสงวนสิทธิ์รับประกันงานจัดฟันโดยสรุป ดังนี้

 1. LDC รับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา
 2. ผู้รับบริการปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หรือตามเงื่อนไขที่ LDC กำหนด

ผู้รับบริการขอทราบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามนโยบายของบริษัทกำหนด

งานทันตกรรมใดๆ ภายใต้การรับประกันงาน จะต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ โดยทีมทันตแพทย์ LDC เท่านั้น