นโยบายรับประกัน
Smile Warranty

ระยะเวลาการรับประกัน

ขูดหินปูน

7 วัน

อุดฟันหน้า / คอฟัน

6 เดือน

อุดฟันหลัง

1 ปี

รากเทียม

3 ปี

ครอบฟัน / สะพานฟัน

3 ปี

ฟันปลอมถอดได้

2 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน: ขูดหินปูน 7 วัน

 1. รับประกันความพึงพอใจ ถ้ารู้สึกไม่สะอาด สามารถกลับมาขูดซ้ำภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการรับประกัน: อุดฟันหน้า/คอฟัน 6 เดือน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการรับประกันงานในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และข้อปฏิบัติหลังการรักษา
 2. ผู้รับบริการละเว้นการดูแลสุขภาพในช่องปาก และไม่มาตรวจสุขภาพฟันตามนัดหมาย
 3. เป็นการอุดแบบชั่วคราว ที่อยู่ระหว่างการรักษา
 4. ถ้าผู้รับบริการเป็นโรคปริทันต์ซึ่งไม่ได้มารับรักษากับทันตแพทย์ของ LDC
 5. ผู้รับบริการป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก หลังรับการรักษา ได้แก่ การนอนกัดฟัน,โรคเบาหวาน, ลมชัก, กระดูกพรุน,ได้รับการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด
 6. การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท  หรือการใช้งานฟันผิดวิธี
 7. การรักษาคลองรากฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 8. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึง การคืนเงิน ครอบคลุมเฉพาะค่ารักษาและค่าวัสดุทางทันตกรรม แต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การมารับการ รักษาที่ LDC หรือสถานพยาบาลที่ส่งตัวไปรักษาต่อ
 9. ทั้งนี้การรับประกันงานจะเป็นโมฆะ หากงานทันตกรรมที่รับการรักษาไป มีการปรับหรือแก้ไข หรือทำการรักษาต่อภายหลัง โดยทันตแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก LDC

เงื่อนไขการรับประกัน: อุดฟันหลัง 1 ปี

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการรับประกันงานในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และข้อปฏิบัติหลังการรักษา
 2. ผู้รับบริการละเว้นการดูแลสุขภาพในช่องปาก และไม่มาตรวจสุขภาพฟันตามนัดหมาย
 3. เป็นการอุดแบบชั่วคราว ที่อยู่ระหว่างการรักษา
 4. ถ้าผู้รับบริการเป็นโรคปริทันต์ซึ่งไม่ได้มารับรักษากับทันตแพทย์ของ LDC
 5. ผู้รับบริการป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก หลังรับการรักษา ได้แก่ การนอนกัดฟัน,โรคเบาหวาน, ลมชัก, กระดูกพรุน,ได้รับการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด
 6. การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท  หรือการใช้งานฟันผิดวิธี
 7. การรักษาคลองรากฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 8. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึง การคืนเงิน ครอบคลุมเฉพาะค่ารักษาและค่าวัสดุทางทันตกรรม แต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การมารับการ รักษาที่ LDC หรือสถานพยาบาลที่ส่งตัวไปรักษาต่อ
 9. ทั้งนี้การรับประกันงานจะเป็นโมฆะ หากงานทันตกรรมที่รับการรักษาไป มีการปรับหรือแก้ไข หรือทำการรักษาต่อภายหลัง โดยทันตแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก LDC

เงื่อนไขการรับประกัน: รากเทียม 3 ปี

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการรับประกันงานในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และข้อปฏิบัติหลังการรักษา
 2. ผู้รับบริการละเว้นการดูแลสุขภาพในช่องปาก และไม่มาตรวจสุขภาพฟันตามนัดหมาย
 3. เป็นฟันปลอมแบบชั่วคราว ที่อยู่ระหว่างการรักษา
 4. ถ้าผู้รับบริการเป็นโรคปริทันต์ซึ่งไม่ได้มารับรักษากับทันตแพทย์ของ LDC
 5. ผู้รับบริการที่สูบบุหรี่ จนมีผลกระทบต่อรากเทียม
 6. การใช้รากเทียมผิดวิธี เช่น กัดของแข็ง เคี้ยวน้ำแข็ง เป็นต้น
 7. กระดูกฟันละลายโดยธรรมชาติ หรือเหงือกร่น
 8. การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท
 9. การรักษาคลองรากฟันซี่อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 10. ผู้รับบริการป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก หลังรับการรักษา ได้แก่ การนอนกัดฟัน,โรคเบาหวาน, ลมชัก, กระดูกพรุน,ได้รับการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด
 11. แต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การมารับการ รักษาที่ LDC หรือสถานพยาบาลที่ส่งตัวไปรักษาต่อ
 12. ทั้งนี้การรับประกันงานจะเป็นโมฆะ หากงานทันตกรรมที่รับการรักษาไป มีการปรับหรือแก้ไข หรือทำการรักษาต่อภายหลัง โดยทันตแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก LDC

เงื่อนไขการรับประกัน: ครอบฟัน/สะพานฟัน 3 ปี

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการรับประกันงานในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และข้อปฏิบัติหลังการรักษา
 2. ผู้รับบริการละเว้นการดูแลสุขภาพในช่องปาก และไม่มาตรวจสุขภาพฟันตามนัดหมาย
 3. เป็นฟันปลอมแบบชั่วคราว ที่อยู่ระหว่างการรักษา
 4. ถ้าผู้รับบริการเป็นโรคปริทันต์ซึ่งไม่ได้มารับรักษากับทันตแพทย์ของ LDC
 5. การใช้ฟันปลอม ผิดวิธี เช่น กัดของแข็ง เคี้ยวน้ำแข็ง เป็นต้น
 6. กระดูกฟันละลายโดยธรรมชาติ หรือเหงือกร่น
 7. การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท
 8. การรักษาคลองรากฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 9. ผู้รับบริการป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก หลังรับการรักษา ได้แก่ การนอนกัดฟัน,โรคเบาหวาน, ลมชัก, กระดูกพรุน,ได้รับการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด
 10. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึง การคืนเงิน ครอบคลุมเฉพาะค่ารักษาและค่าวัสดุทางทันตกรรม แต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การมารับการรักษาที่ LDC หรือสถานพยาบาลที่ส่งตัวไปรักษาต่อ
 11. ทั้งนี้การรับประกันงานจะเป็นโมฆะ หากงานทันตกรรมที่รับการรักษาไป มีการปรับหรือแก้ไข หรือรักษาต่อภายหลัง จากทันตแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก LDC

เงื่อนไขการรับประกัน: ฟันปลอมถอดได้ 2 ปี

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการรับประกันงานในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และข้อปฏิบัติหลังการรักษา
 2. ผู้รับบริการละเว้นการดูแลสุขภาพในช่องปาก และไม่มาตรวจสุขภาพฟันตามนัดหมาย
 3. เป็นฟันปลอมแบบชั่วคราว ที่อยู่ระหว่างการรักษา
 4. ถ้าผู้รับบริการเป็นโรคปริทันต์ซึ่งไม่ได้มารับรักษากับทันตแพทย์ของ LDC
 5. การใช้ฟันปลอม ผิดวิธี เช่น กัดของแข็ง เคี้ยวน้ำแข็ง เป็นต้น
 6. กระดูกฟันละลายโดยธรรมชาติ หรือเหงือกร่น
 7. การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท
 8. การรักษาคลองรากฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 9. ผู้รับบริการป่วยเป็นโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก หลังรับการรักษา ได้แก่ การนอนกัดฟัน,โรคเบาหวาน, ลมชัก, กระดูกพรุน,ได้รับการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด
 10. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึง การคืนเงิน ครอบคลุมเฉพาะค่ารักษาและค่าวัสดุทางทันตกรรม แต่ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การมารับการรักษาที่ LDC หรือสถานพยาบาลที่ส่งตัวไปรักษาต่อ
 11. ทั้งนี้การรับประกันงานจะเป็นโมฆะ หากงานทันตกรรมที่รับการรักษาไป มีการปรับหรือแก้ไข หรือรักษาต่อภายหลัง จากทันตแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก LDC

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามนโยบายของบริษัทกำหนด

งานทันตกรรมใดๆ ภายใต้การรับประกันงาน จะต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ โดยทีมทันตแพทย์ LDC เท่านั้น