ทพญ. กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ปี  2556 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2562 : ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole