ทพญ. กมลพรรณ เจริญเดช

ทันตแพทย์จัดฟัน

ปี 2548 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหิดล

ปี 2552 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ม.มหิดล

ปี 2556 : Oral Surqery,New York University

ปี 2557 : ทันตกรรมจัดฟัน,New York University

ขับรถ,เล่นกีฬา,ร้องเพลง

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole