ทพญ. กาญจน์หทัย ไชยล้อม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ปี  2558 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวรต

ปี  2562 : กำลังศึกษาต่อทันตกรรมบูรณะเพื่อสวยงาม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole