ทพญ.จารีย์รัตน์ ณ วงศ์

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี 2551 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2557 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทย์ศาสตร์) ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2563 : Thai-German Basic Implantology Course-Group III (TG-BIC3)

ปี 2563 : Certificate Master Class Veneer

อ่านหนังสือการ์ตูน,นิยาย

play_circle

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole