ทพญ. จิดาภา สุวรรณบุตร

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ปี  2527 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2530 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปลูกต้นไม้

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole