ทพญ. ณันธรีดา พงษ์พานิช

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี  2558 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2563 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ทันตแพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole