ทพญ. ปิยธิดา เนียมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ปี 2540 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole