ทพญ. นพวรรณ อำไพสุวรรณ

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี  2557 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี  2558 : ประกาศนียบัตร อบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง  งานปริทันต์ทำกันอย่างไร

ปี  2560 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2561 : Continuing Education One Year Course In Implant Dentistry

ออกกำลังกาย , ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole