ทพญ. นัดดา ขจรไชยวุฒิ

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2551 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี  2556 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ทันตกรรมสำหรับเด็ก), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole