ทพญ. ปานฤทัย ตรงกิจ

ทันตแพทย์รักษารากฟัน
ปี  2556 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี  2561 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยมหิดล

โยคะ , ดูภาพยนต์

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole