ทพญ. พิมพ์บุษร์ พรหมศรี

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ปี  2554 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2562 : ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านนิยาย

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole