ทพญ. รวิภา จันทนสถาน

ทันตแพทย์บูรณะ

ปี  2561 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2564 ; ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปลูกต้นไม้

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole