ทพญ. ศุภลักษณ์ เศรษฐวัชราวนิช

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ปี  2541 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี  2549 ; วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติธรรม , ปั่นจักรยาน , ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole