ทพญ. อัจฉรา อิงประพันธ์กร

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ปี  2553  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2559  อนุมัติบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตแพทยสภา

ว่ายน้ำ , ดูหนัง

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole