ทพญ. ไอริน พึ่งหรรษพร

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ปี  2558 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2561 : Continuing Education One Year Course In Implant Dentistry, Chulalongkorn University

ปี  2552 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เล่นไวโอลิน

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole