ทพ. กิติชัย จนะพันธ์

ทันตแพทย์โรคเหงือกปริทันต์

ปี 2560 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ปี 2565 : ทันตกรรมโรคเหงือก, Queen Mary University of Lodon

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole