ทพ. ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ปี  2559 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี  2562 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole