ทพ. พงศ์พล พันธพฤกษ์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ปี  2556 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2565 : ทันตกรรมจัดฟัน , มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูหนัง , ฟังเพลง , อ่านหนังสือ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole