ทพ. สุภโชค อมรศิริกุล

ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ปี  2554 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี  2560 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  2560 : CONTINUING EDUCATION ONE YEAR COURSE IN IMPLANT DENTISTRY, Chulaiongkorn University

อ่านหนังสือนิยายต่างประเทศ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole