เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

2535 ก่อตั้งจากคลินิกเล็กๆในนาม ‘ลาดพร้าวทันตคลินิก’

2543 พัฒนาเป็นศูนย์ทันตกรรมในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว’ และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

2549 สู่มาตรฐานสากลในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี’ (LDC Dental Center)

2551 ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เป็นศูนย์ทันตกรรมรายแรกในประเทศไทย

2557 แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

LDC Dental จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบแทนผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราเสมอมา

เกี่ยวกับเรา LDC

VISION
วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการเพื่อสุขภาพช่องปาก

MISSION
พันธกิจ

1.ให้บริการทันตกรรมชั้นนำจากคลินิกหลากหลายขนาด
2.มุ่งเน้นสรรหาทันตเเพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เเละเครื่องมือที่มีคุณภาพ เเละทันสมัย
4.ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตเเพทย์ เเละบุคลากรให้มีทักษะระดับมืออาชีพ
5.ยึดมั่นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบมาตรฐานสากล เเละต่อต้านการทุจริตทุกรูปเเบบ
6.สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ เเละภูมิภาคอาเซียน

POPULARITY
ค่านิยมร่วม

Passionnate (ทำอย่างใส่ใจทุ่มเท)
ใส่ใจ ทุ่มเท กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อกัน

Professional (ทำอย่างมืออาชีพ)
Peter จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน

P ventive Mind จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน
E mergency Management การจัดการภาวะฉุกเฉิน
T ime Oriented รักษาเวลาของลูกค้า
E motional Quotient บริหารอารมณ์เเละจริยธรรม
R eputation การสร้างความน่าเชื่อถือ

Progressive (ทำอย่างไม่หยุดพัฒนา)
ไม่หยุดพัฒนา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการ
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการ
5. นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายอมรศักดิ์ แดงแสงทอง กรรมการอิสระ
8. นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการบริหาร
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการบริหาร
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรศักดิ์ แดงแสงทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

26
สาขาทั่วประเทศ
400
ทันตแพทย์ประจำ
300000
ลูกค้าของเรา
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร