เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

2535 ก่อตั้งจากคลินิกเล็กๆในนาม ‘ลาดพร้าวทันตคลินิก’

2543 พัฒนาเป็นศูนย์ทันตกรรมในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว’ และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

2549 สู่มาตรฐานสากลในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี’ (LDC Dental Center)

2551 ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เป็นศูนย์ทันตกรรมรายแรกในประเทศไทย

2557 แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

LDC Dental จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบแทนผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราเสมอมา

เกี่ยวกับเรา LDC
สาส์นจากประธานคณะกรรมการ

ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและมีการสูญเสียมากขึ้น  เราเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากเดิมมาเป็นแบบ new normal และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีขึ้น แม้ว่าวิกฤตการณ์จะเริ่มบรรเทาลง แต่ก็ยังมีบทบาทและอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางทันตกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะการทำงานทางทันตกรรมเป็นการทำงานที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ง่าย  บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ทันตกรรมที่ได้มาตรฐานทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  โดยบริษัทได้ทำการปรับปรุงทางด้านกายภาพและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนย์ทันตกรรมทุกแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางทันตกรรมที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรทุกคน ผลของการทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ของบุคลากรทุกๆ ฝ่าย ทำให้บริษัทมีผลประกอบการในรอบปีที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในปีถัดไป

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการภายใต้การดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี  เพื่อการกำกับดูแลบริหารจัดการที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทแอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความเชื่อมั่น ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในการดำเนินงานบริษัทเสมอมา  ขอให้ท่านมั่นใจว่า การดำเนินการของบริษัท จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

VISION
วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการเพื่อสุขภาพช่องปาก

MISSION
พันธกิจ

1.ให้บริการทันตกรรมชั้นนำจากคลินิกหลากหลายขนาด
2.มุ่งเน้นสรรหาทันตเเพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เเละเครื่องมือที่มีคุณภาพ เเละทันสมัย
4.ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตเเพทย์ เเละบุคลากรให้มีทักษะระดับมืออาชีพ
5.ยึดมั่นการบริหารจัดการธุริกิจอย่างเป็นระบบมาตราฐานสากล เเละต่อต้านการทุจริตทุกรูปเเบบ
6.สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ เเละภูมิภาคอาเซียน

POPULARITY
ค่านิยมร่วม

Passionnate (ทำอย่างใส่ใจทุ่มเท)
ใส่ใจ ทุ่มเท กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อกัน

Professional (ทำอย่างมืออาชีพ)
Peter จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน

P ventive Mind จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน
E mergency Management การจัดการภาวะฉุกเฉิน
T ime Oriented รักษาเวลาของลูกค้า
E motional Quotient บริหารอารมณ์เเละจริยธรรม
R eputation การสร้างความน่าเชื่อถือ

Progressive (ทำอย่างไม่หยุดพัฒนา)
ไม่หยุดพัฒนา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ฒ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการ
3. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการ
4. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการ
6. นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
2. กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการบริหาร
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการบริหาร
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

26
สาขาทั่วประเทศ
400
ทันตแพทย์ประจำ
300000
ลูกค้าของเรา
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร