เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

2535 ก่อตั้งจากคลินิกเล็กๆในนาม ‘ลาดพร้าวทันตคลินิก’

2543 พัฒนาเป็นศูนย์ทันตกรรมในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว’ และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

2549 สู่มาตรฐานสากลในนาม ‘ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี’ (LDC Dental Center)

2551 ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เป็นศูนย์ทันตกรรมรายแรกในประเทศไทย

2557 แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

LDC Dental จะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบแทนผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้แก่เราเสมอมา

เกี่ยวกับเรา LDC
สารจากประธาน

ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เศรษฐกิจมหภาคของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี กำลังซื้อและการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ  บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ก็เช่นเดียวกัน  บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในทุกไตรมาส เนื่องจากศูนย์ทันตกรรมสาขาในต่างจังหวัดได้เปิดดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย เริ่มเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทยังมีการวางแผนและทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการที่ทำให้บุคลากรเกิดความสุขในการทำงานและการให้บริการ เพราะเป็นส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยังคงความมีมาตรฐานของสาขาเดิมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในการดำเนินภารกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรมโดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการภายใต้การดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีธุรกิจอื่นๆ ที่มาเสริมธุรกิจหลัก เพื่อเพิ่มรายได้ให้บริษัท

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีคณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการกำกับดูแลบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการในเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (CAC) และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อมุ่งสู่ยุคของดิจิทัล

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความเชื่อมั่น ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในการดำเนินงานบริษัทเสมอมา ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจว่า การดำเนินการของบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานร่วม 20 ปี และพนักงานทุกคน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีความมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคง โดยมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

VISION
วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการเพื่อสุขภาพช่องปาก

MISSION
พันธกิจ

1.ให้บริการทันตกรรมชั้นนำจากคลินิกหลากหลายขนาด
2.มุ่งเน้นสรรหาทันตเเพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เเละเครื่องมือที่มีคุณภาพ เเละทันสมัย
4.ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตเเพทย์ เเละบุคลากรให้มีทักษะระดับมืออาชีพ
5.ยึดมั่นการบริหารจัดการธุริกิจอย่างเป็นระบบมาตราฐานสากล เเละต่อต้านการทุจริตทุกรูปเเบบ
6.สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ เเละภูมิภาคอาเซียน

POPULARITY
ค่านิยมร่วม

Passionnate (ทำอย่างใส่ใจทุ่มเท)
ใส่ใจ ทุ่มเท กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อกัน

Professional (ทำอย่างมืออาชีพ)
Peter จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน

P ventive Mind จิตสำนึกทันตกรรมป้องกัน
E mergency Management การจัดการภาวะฉุกเฉิน
T ime Oriented รักษาเวลาของลูกค้า
E motional Quotient บริหารอารมณ์เเละจริยธรรม
R eputation การสร้างความน่าเชื่อถือ

Progressive (ทำอย่างไม่หยุดพัฒนา)
ไม่หยุดพัฒนา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ฒ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการ
3. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการ
4. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการ
6. นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
2. กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการบริหาร
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการบริหาร
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

26
สาขาทั่วประเทศ
400
ทันตแพทย์ประจำ
300000
ลูกค้าของเรา
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร