ทพญ. พีรภรณ์ วนาภิรมย์

ทันตแพทย์รากเทียม

ปี  2556 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์

ปี 2559 : Master of Science (M.Sc.)in Implantology and Dental Surgery, Internation Medical Callege ( IMC )

ปี  2560 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมรากเทียม), มหาวิทยาลัยมหิดล

2017 : The Degree of Master of Science(Implant Dentistry), Mahidol University

อ่านหนังสือ , ท่องเที่ยว

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole