ทพ.ณฐพล บำรุงกิตติกุล

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ปี 2555 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2560 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เล่นกีฬา

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole