นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี ทราบเป็นอย่างดีว่าท่านให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใด และศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี เราจึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังนี้ ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด ท่านรับทราบว่าการใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีมีราย ละเอียดดังต่อไปนี้

การรักษาความปลอดภัย

ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ (SSL (Secure Socket Layer) หรือ SET) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย เฉพาะ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีเก็บรวบรวมไว
ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีต้องการให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ของเราเป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างที่ท่าน ลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆเท่าที่จำเป็นและถูกต้อง การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราสามารถแยกความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับเรามากเท่าใด เราก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ ที่ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุ ข้อมูลเฉพาะเรื่องเพิ่มเติม ซึ่งการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพิ่มเติมจะทำให้ท่านสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆได้มากขึ้น และไม่พลาดโอกาสพิเศษสำหรับสมาชิก หาก ท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี

2. “คุกกี้” (Cookie) คืออะไร?
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีเก็บรวบรวมแล้ว เรายังได้รวบรวมข้อมูลประเภทอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้คือ แฟ้มข้อมูลส่วนเล็กๆที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี การใช้คุกกี้ทำให้ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีสามารถทราบถึงข้อมูล และความสนใจพิเศษของท่านได้ แฟ้มคุกกี้ทำให้เราทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้นคุกกี้ทำให้ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ทราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีได้รับบริการที่ดีจากบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านในการติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดและ/หรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี หรือพันธมิตรในทางธุรกิจของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลใดๆโดยบุคคลภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอม หรือจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อศูนย์ทันตกรรมแอลดีซีเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ

1. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี
3. คุ้มครองสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี หรือของผู้ใช้บริการของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี

5. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ภายนอก
บนเว็บไซต์ของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี อาจมีลิงค์เชื่อต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ท่านสนใจ อย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้ใช้ลิงค์เหล่านี้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือความดูแลของศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี ดังนั้นแล้วเราจึงไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆก็ตามที่ท่านได้ให้ไว้ต่อเว็บไซต์นั้นๆ จึงควรพึงระวัง และควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆไปด้วย

6. ติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใดๆก็ตามต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ contact@ldcdental.com